Kallelse höstårsmöte

Publicerat: 2021-10-19 - 10:03 - Skrivet av Magnus Fridén

Bästa medlemmar! Vi har höstårsmöte på Golfklubben onsdagen den 17 november kl 19:00 i klubbhuset. Klicka på nyheten för att komma till kallelsen i sin helhet med föredragningslista. Välkomna!

Medlemmar i Bredareds Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstmöte. Mötet äger rum i klubbhuset onsdagen den 17/11 2021 med start klockan 19.00.

Föredragningslista enligt stadgarna.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret finns tillgängliga i klubbens kansli senast en (1) vecka före höstmötet.

Handlingarna finns även tillgängliga på mötesdagen.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före höstmötet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Medlemsformer.
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Val av
 10. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 11. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 12. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 13. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 14. 3 ledamöter samt 1 suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ledamot skall utses till ordförande;
 15. ombud till GDF-möte.
 16. Övriga frågor (information och diskussion).

Välkomna!

Styrelsen