Kom till vårmötet 22/5

Publicerat: 2023-05-02 - 12:00

Bästa medlemmar! Din närvaro är viktig. Passa på att träffa klubbens styrelse och få mer vetskap om din klubb. Tid och plats: Klubbhuset, måndagen den 22/5 klockan 19:00. Anmäl dig gärna till mötet via Min Golf. (På samma sätt som vid tävlingsanmälan)

Handlingar för mötet klicka här.

 

Dagordning enligt stadgarna. Handlingar för mötet (årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelse) kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli senast en vecka före mötet. Handlingarna finns även tillgängliga på mötesdagen. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 14/5.

Dokument inför mötet hittar du på vår hemsida eller genom att komma förbi på klubben och hämta dem.

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor (information och diskussion).
13. Mötet avslutande

Välkomna!
Styrelsen Bredareds GK